CHS vs Habersham 10.17.14 Won 42-39 - elisaherring